Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KEYBELGE® 

Van toepassing op de KEYBELGE® Website, Diensten, verkoop algemeen of via alle partners. 

 

Inhoud  

 

 1. Wie/wat is KEYBELGE®?
 2. Wat zijn deze Algemene Voorwaarden?
 3. Definities
 4. Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden
 5. Registreren
 6. Voorwaarden van derden
 7. Wat gebeurt er als Uw sleutel(s)/voorwerp(en) zoekraakt?
 8. Tips voor het ophalen van Uw sleutel(s)/voorwerp(en)   
 9. Geschillen met Vinders1
 10. Verloren sleutel(s)/voorwerp(en)    
 11. Uw gegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer wijzigen
 12. KEYBELGE® Aansprakelijkheid
 13. Uw houding ten opzichte van anderen, KEYBELGE® en partners
 14. Onze rechten en plichten
 15. Intellectuele eigendom
 16. Beveiliging
 17. Elektronische communicatie
 18. Privacy
 19. Schadeloosstelling
 20. Geschillen
 21. Beëindiging
 22. Algemeen

 

 

 

 

 

 

 1. Wie/wat is KEYBELGE®?

Het bedrijf KEYBELGE® is een dienst/tussenpersoon die instaat, en inzet op een veilige manier, voor het terugbezorgen van gevonden sleutel(s)/voorwerp(en) die gebruikers vooraf hebben geregistreerd op de Website www.keybelge.be door aankoop van een sleutelhanger/label/sticker /sticker en voor zover deze sleutel(s)/voorwerp(en) werden aangemeld en waarvan KEYBELGE® in kennis werd gesteld door de Vinder.  

 1. Wat zijn deze Algemene Voorwaarden?

In deze Algemene Voorwaarden worden de Voorwaarden uiteengezet waarop KEYBELGE® haar Diensten aan U verleent en waarop U ermee instemt de Diensten te gebruiken. Termen met een hoofdletter die in deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt, hebben de betekenis die in het gedeelte “Definities” hieronder wordt gegeven.  U dient deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door te nemen en ervoor te zorgen dat U ze begrijpt voordat U de KEYBELGE®-Website en Diensten gebruikt, U aanmeldt voor de Services of Uw KEYBELGE®-beschermingspakket activeert.  Als U niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, kan U zich niet registreren of gebruikmaken van de Website en de Diensten van KEYBELGE®.  

 1. Definities 

“Vinder” staat voor de persoon die vermiste sleutel(s)/voorwerp(en) van een Geregistreerde Gebruiker vindt en dit ter kennis heeft gebracht via de Website www.keybelge.be of via enig ander kanaal van KEYBELGE® aan het bedrijf KEYBELGE®.   Zowel Geregistreerde Gebruikers als “Vinders” dienen akkoord te gaan met deze Voorwaarden alvorens gebruik te maken van de Diensten en/of van de Website. 

“KEYBELGE®” staat voor het bedrijf dat optreedt als, veilige, tussenpersoon tussen de Vinder en de Geregistreerde Gebruiker van onze producten. KEYBELGE® kan gecontacteerd worden via het nummer +32456110109 of door een e-mail te sturen naar info@keybelge.be.  Het is mogelijk dat e-mails niet altijd betrouwbaar worden bezorgd en U kan er niet altijd vanuit te gaan dat een e-mail goed is ontvangen tenzij U een bevestiging ontvangt op Uw e-mail van KEYBELGE®.  Als U KEYBELGE® niet per e-mail kunt bereiken, kunt U een (aangetekende) brief naar KEYBELGE® sturen op bovenstaand adres. 

“Geregistreerde Gebruiker”: een gebruiker die zich heeft ingeschreven op de Website van www.keybelge.be en wil gebruik maken van de Diensten van KEYBELGE® of aankopen doen op de Website. Geregistreerde Gebruikers gaan akkoord met deze Algemene Voorwaarden door zich in te schrijven op de Diensten of door de Website te bezoeken of te gebruiken. 

“Eigenaar ”: bezitter van een geldig geregistreerde sleutelhanger en/of label en/of sticker en de hieraan verbonden sleutel(s)/voorwerp(en) en die desgevallend kan bewijzen dat deze sleutel(s)/voorwerp(en) zijn werkelijke eigendom zijn.  

“Diensten” betekent, alle door KEYBELGE® verleende Diensten zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden. 

“Voorwaarden” betekent deze Algemene Voorwaarden. 

 “Uw” en “U” betekent een gebruiker van de Website of een persoon die deze Voorwaarden leest en die overweegt om een Geregistreerde Gebruiker, een Vinder of een gebruiker van de Website te worden.  

“Website” betekent de Website van KEYBELGE® en waarop deze Algemene Voorwaarden worden weergegeven. 

 1. Aanvaarding van Algemene Voorwaarden 

4.1 U stemt ermee in aan deze Voorwaarden gebonden te zijn door een Geregistreerde Gebruiker te worden via de Website www.keybelge.be, al dan niet na aankoop van een sleutelhanger en/of label en/of sticker van KEYBELGE®, of door een KEYBELGE® sleutelhanger en/of label en/of sticker te registreren/activeren, of door de Website als “Vinder” te gebruiken.  Deze Algemene Voorwaarden zijn een bindende wettelijke overeenkomst.  Indien U deze Voorwaarden niet accepteert en er niet mee akkoord gaat, dient U zich niet in te schrijven voor de Diensten of gebruik te maken van de Website. 

4.2 KEYBELGE® handelt namens de beheerder(s) en kan deze Voorwaarden aanpassen als dit wettelijk nodig is of wanneer de werking van het bedrijf dit vereist.  Als U een Geregistreerde Gebruiker bent zal KEYBELGE® U op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden door U een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat U heeft opgegeven bij Uw inschrijving op de Website www.keybelge.be.  Als U geen Geregistreerde Gebruiker bent dient U de Website opnieuw te bezoeken om te bepalen of deze Voorwaarden zijn gewijzigd.  Deze Algemene Voorwaarden bevatten hieronder een ingangsdatum.  Als die datum verandert, betekent dit dat een nieuwe herziening van deze Algemene Voorwaarden van kracht is geworden.  Door gebruik te blijven maken van de Website, de Diensten en/of de verlenging van Uw registratie nadat deze Voorwaarden zijn gewijzigd, gaat U ermee akkoord dat U aan deze wijzigingen bent gebonden en dat U blijk geeft deze te hebben geraadpleegd en begrepen hebt.  

4.3 U kunt de meest recente versie van onze Algemene Voorwaarden te allen tijde bekijken door op de link onderaan de Website te klikken. Het is Uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat U op de hoogte bent van de huidige Algemene Voorwaarden. U wordt geadviseerd om de bovenstaande link regelmatig te controleren. 

4.4 Als U een Geregistreerde Gebruiker bent en er een wijziging wordt aangebracht in deze Algemene Voorwaarden die een wezenlijke negatieve impact heeft voor U op de Diensten waarvoor U zich heeft aangemeld, kunt U Uw registratie en inschrijving annuleren door KEYBELGE® een schriftelijk verzoek te sturen op het in paragraaf 3 vermelde adres of via mail aan info@keybelge.be.  Indien een dergelijk verzoek binnen dertig dagen na de datum van de wijziging van deze Voorwaarden door KEYBELGE® is ontvangen, en KEYBELGE® naar eigen redelijk inzicht van mening is dat de wijziging inderdaad een wezenlijke negatieve impact heeft op de Diensten, zal KEYBELGE® Uw registratie annuleren. Er zal eerst nagegaan worden of er openstaande betalingen nog dienen vereffend te worden. De annulering zelf is kosteloos. U kan te allen tijde opnieuw registreren.  

 1. Registreren/inschrijven op de Website en/of op de Diensten

5.1 Wanneer U zich op de in deze paragraaf beschreven wijze registreert/inschrijft op de Website en/of de Diensten, wordt U een Geregistreerde Gebruiker. 

5.2 KEYBELGE® biedt aparte mogelijkheden aan van registratie voor privépersonen en bedrijven. Dit wordt duidelijk bij het selecteren van uw keuze persoonlijke registratie of bedrijfsregistratie.   

5.3 Om gebruik te kunnen maken van onze Website en/of Diensten, moet U zich registreren/inschrijven voor de KEYBELGE®-diensten.  Naast noodzakelijke gegevens en andere standaard inschrijvingsinformatie om gebruik te kunnen maken van onze Website en/of Diensten vereist het inschrijvingsproces dat U Uw emailadres en wachtwoord opgeeft. Uw wachtwoord is strikt persoonlijk en blijft te allen tijde geheim en niet zichtbaar of kenbaar voor KEYBELGE® en zijn medewerker(s) en partners of anderen.  Het emailadres is nodig zodat KEYBELGE® U kan verwittigen als Uw sleutel(s)/voorwerp(en) worden teruggevonden.   

5.6 KEYBELGE® zal elke Geregistreerde Gebruiker zijn sleutel(s)/voorwerp(en) terugbezorgen waarop hij een unieke ID-code zal vinden aan de hand van een sleutelhanger/label/sticker die U correct geregistreerd hebt op de Website  www.keybelge.be.  Als U Uw sleutel(s)/voorwerp(en) niet met de juiste code labelt of voorziet van een sleutelhanger/label/sticker van KEYBELGE®, zal er geen manier zijn voor een Vinder om contact op te nemen met KEYBELGE® wanneer Uw sleutel(s)/voorwerp(en) wordt gevonden. 

6 Voorwaarden Derden 

6.1 KEYBELGE® en onze partners kunnen, van tijd tot tijd, overeenkomsten hebben met derde partijen die deze derde partijen toestaan om promoties en/of kortingen kenbaar te maken of voor te stellen. Deze promoties en/of kortingen worden naar eigen goeddunken van KEYBELGE® aangeboden, zij kunnen op elk moment worden geannuleerd, en ze kunnen andere Voorwaarden hebben dan die van KEYBELGE® waaraan U moet voldoen voordat ze kunnen worden gebruikt. In het geval dat U een abonnement op de Diensten van een derde koopt, zal de derde de abonnementskosten van U innen, of deze namens U voldoen.  In het geval dat U Uw abonnement van een derde ontvangt, dienen alle betalingskwesties en restitutieverzoeken door die derde te worden afgehandeld.  KEYBELGE® is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige bedragen geïnd door, of betaald door, deze derde partijen, haar partners en/of onrechtmatige wederverkopers.  

 1. Wat gebeurt er als U een sleutel(s)/voorwerp(en) verliest? 

De kans op het terugvinden van Uw sleutel(s)/voorwerp(en) is zo goed als zeker (+/-98%). In heel uitzonderlijke gevallen worden voorwerpen niet of pas na een heel lange periode teruggevonden. Dit kan zijn omwille dat een sleutel(s)/voorwerp(en) in bijvoorbeeld een water, meer, zee, … is gevallen, of op uitzonderlijke of moeilijk te bereiken plaatsen werd verloren, bijvoorbeeld een bos, een rioolput, ….  

7.1 Uw KEYBELGE® sleutelhanger/label/sticker bevat de verwijzing naar de Website www.keybelge.be  voor een Vinder.  De Vinder kan naar deze Website gaan en de unieke code invoeren die op de KEYBELGE® sleutelhanger/label/sticker staat dat aan Uw sleutel(s)/voorwerp(en) is bevestigd.  Zodra dat is gebeurd genereert de Website een automatische e-mail waarin KEYBELGE® wordt geïnformeerd dat Uw sleutel(s)/voorwerp(en) is teruggevonden.  Dit wil niet zeggen dat dan al de locatie van Uw verloren sleutel(s)/voorwerp(en) werd achterhaald. Het is aan de Vinder om via een eenvoudige toevoeging van telefoonnummer, gsm-nummer en/of e-mailadres en postcode zich kenbaar te maken, enkel en alleen aan KEYBELGE®. KEYBELGE® kan niet verantwoordelijk gesteld worden wanneer een Vinder bij het vinden van Uw sleutel(s)/voorwerp(en) geen actie onderneemt om de vondst kenbaar te maken via de Website www.keybelge.be aan het bedrijf KEYBELGE®.  Belangrijk om weten hierbij is dat Uw gegevens nooit zichtbaar zijn voor een Vinder of anderen. Ook wordt enkel het bedrijf KEYBELGE® in kennis gesteld van verloren sleutel(s)/voorwerp(en). Omgekeerd zal ook een Eigenaar van sleutel(s)/voorwerp(en) nooit de gegevens van een Vinder krijgen van KEYBELGE® of partners. Tenzij beide partijen er uitdrukkelijk schriftelijk (via mail) mee akkoord gaan om met elkaar in contact te komen en alle verantwoordelijkheid van een contact enkel op zich nemen en noch KEYBELGE®, noch enige andere medewerker of partner van KEYBELGE® enige verantwoordelijkheid oplegt, kan KEYBELGE® de hoogstnodige gegevens aan elkaar over maken. KEYBELGE® kan evenwel beslissen om alsnog geen gegevens uit te wisselen. Hiertegen kunnen noch de Vinder noch de Eigenaar /Geregistreerde Gebruiker enige vorm van protest, eisen stellen of verweer tegen inbrengen. Deze beslissing komt alleen en onverdeeld toe aan KEYBELGE® en zijn partners. 

7.2 De Vinder voert zijn e-mailadres en/of telefoon- gsm-nummer en postcode in op de Website. Bij ter kennis komen van deze gegevens door KEYBELGE® wordt er contact opgenomen met de Vinder om af te spreken de verloren sleutel(s)/voorwerp(en) te recupereren. Er worden nooit gegevens uitgewisseld van de Vinder en de Eigenaar /Geregistreerde Gebruiker van de verloren sleutel(s)/voorwerp(en). Tenzij de Eigenaar van de verloren sleutel(s)/voorwerp(en) erop aandringt en met uitdrukkelijk onderling schriftelijk (via mail) akkoord van Vinder en Eigenaar /Geregistreerde Gebruiker. KEYBELGE® treedt hierin op als tussenpersoon en zal schriftelijke bevestiging eisen van beide partijen voor akkoord. KEYBELGE® kan nooit aansprakelijk gesteld worden na schriftelijk akkoord voor enig voorval tussen Vinder en Eigenaar. 

7.3 Na het ter kenniskomen en het contact tussen KEYBELGE® en de Vinder om een afspraak te maken voor het recupereren van de sleutel(s)/voorwerp(en) zal KEYBELGE® instaan om de sleutel(s)/voorwerp(en) zelf op te halen of door middel van een lege gefrankeerde omslag/verpakking op te sturen. Zo zal de Vinder gevraagd worden de gevonden sleutel(s)/voorwerp(en), kosteloos, terug te sturen naar KEYBELGE®. KEYBELGE® zal op zijn beurt instaan om de gevonden sleutel(s)/voorwerp(en) te overhandigen of op te sturen aan de rechtmatige Eigenaar, nadat bevestigd werd dat de Eigenaar met alle wettelijke, gereglementeerde afspraken en betalingen in orde is. 

7.4 KEYBELGE® zal nooit Uw contactgegevens of andere informatie over U doorgeven of bekend maken aan een Vinder of bedrijf of ander persoon.  U bent zelf niet verplicht om enige informatie aan een Vinder bekend te maken.  Lees paragraaf 8 en 9 die richtlijnen geeft over do’s en don’ts bij het regelen van het ophalen van Uw sleutel(s)/voorwerp(en).  

 1. Tips voor het veilig terug krijgen van Uw verloren sleutel(s)/voorwerp(en)   

8.1 Gebruik geen persoonlijke gegevens zoals adres of telefoonnummer om Uw sleutel(s)/voorwerp(en) te kenmerken. Gebruik hiervoor de unieke sleutelhanger/label/sticker van KEYBELGE® met zijn unieke code die U registreert op de Website www.keybelge.be om van de Diensten van KEYBELGE® gebruik te kunnen maken. KEYBELGE® kan nooit verantwoordelijk gesteld worden bij misbruik, fraude of enig ander bedrog wanneer van deze regel afgeweken wordt.  

8.2 Weet dat U nooit verplicht bent om een betaling aan een Vinder te doen. Door de Website van KEYBELGE® te gebruiken gaat een Vinder akkoord met deze Voorwaarden.  Als U een Vinder bent dan stemt U er mee in om deze uitdrukkelijke voorwaarde om geen betaling te vragen of te verlangen in ruil voor het terugbezorgen van een vermiste sleutel(s)/voorwerp(en) aan een Geregistreerde Gebruiker/Eigenaar.  Mocht een Vinder toch een dergelijk verzoek doen, dan kunt U dit onverwijld melden via e-mail aan info@keybelge.be of via telefonisch contact op het nummer +32456110109. Noch KEYBELGE® noch medewerkers in persoon of partners zijn verplicht om U of een Vinder enig bedrag te vergoeden dat door een Vinder/Geregistreerde Gebruiker/Eigenaar wordt geëist of gevraagd. KEYBELGE® daarentegen verbindt er zich toe een geschenkje te geven aan de eerlijke Vinder. Dit geschenkje staat ter compensatie van de inspanning en het engagement van de Vinder om de sleutel(s)/voorwerp(en) aan te melden via de Website van KEYBELGE®. Dit geschenkje is niet vooraf bepaald wat het moet zijn of zal worden. Er worden ook nooit kosten in rekening gebracht aan de Vinder, behoudens deze misbruik of fraude pleegt of een sleutel(s)/voorwerp(en) met opzet heeft beschadigd.   

8.3 Als Geregistreerde Gebruiker/Eigenaar of Vinder die gebruik maakt van de Diensten en/of de Website van KEYBELGE®, stemt U ermee in de Diensten en de Website op verantwoorde wijze te gebruiken en bent U als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor alle informatie die U verstrekt aan, of ontvangt via de dienst of de Website van KEYBELGE®.   

8.4 Wanneer U toch een afspraak hebt kunnen maken met een Vinder/Geregistreerde Gebruiker/Eigenaar of ander persoon via de Diensten of de Website van KEYBELGE®, MOET U de juiste voorzorgsmaatregelen nemen en de veiligheidstips doornemen die opgenomen worden in deze Algemene Voorwaarden en die beschikbaar zijn op de Website www.keybelge.be.   Al deze ontmoetingen en afspraken zijn voor Uw eigen risico en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van KEYBELGE®, onze medewerker, of enige Eigenaar, functionaris, werknemer, partner of affiliatie van KEYBELGE®.  U stemt ermee in KEYBELGE®, onze partners en hun eigenaren, werknemers en gelieerde ondernemingen te vrijwaren van dreigende of daadwerkelijke claims die voortvloeien uit enige communicatie of bijeenkomst gefaciliteerd door of via het gebruik van de Diensten of de Website van KEYBELGE®.  

8.5 Voor alle duidelijkheid, noch KEYBELGE®, onze partners, noch hun eigenaren, functionarissen, werknemers, noch gelieerde ondernemingen zijn aansprakelijk of verantwoordelijk voor een misdrijf gepleegd door U of tegen U door een derde partij, of bij een identiteitsdiefstal als gevolg van een verloren sleutel(s)/voorwerp(en),   huisdier of gebruik van de Diensten, of enige intimidatie of beledigende communicatie door een Vinder of Geregistreerde Gebruiker/Eigenaar  tegen of naar een andere Geregistreerde Gebruiker/Eigenaar  of Vinder. 

 1. 6 U stemt ermee in KEYBELGE®, alle partners en hun eigenaren, werknemers en gelieerde ondernemingen te vrijwaren tegen dreigende of daadwerkelijke claims die ontstaan als gevolg van (1) een schending door U van deze Voorwaarden, (2) Uw gebruik van de Diensten of de Website van KEYBELGE®, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, eventuele daadwerkelijke of dreigende claims van inbreuk, fraude, laster, online misbruik of intimidatie, (3) Uw nalatigheid in enige communicatie of vergadering die wordt gefaciliteerd door of via de Website of de Diensten van KEYBELGE®, (4) een misdrijf gepleegd door U of tegen U door een derde die op enigerlei wijze verband houdt met Uw gebruik van de Diensten of de Website van KEYBELGE®, of (5) het niet terugvinden van een ontbrekende, verloren of vermiste sleutel(s)/voorwerp(en).
 2. Geschillen met Vinder en/of Geregistreerde Gebruiker/Eigenaar wanneer er toch onderling contact is

9.1 Gelieve elk geschil met een Geregistreerde Gebruiker/Eigenaar of een Vinder onmiddellijk te melden aan info@keybelge.be.  Meld in het bijzonder elke Vinder die geld of een andere vorm van betaling, vergoeding of compensatie vraagt in ruil voor het retourneren van Uw sleutel(s)/voorwerp(en).  Onthoud dat alle communicatie met Vinder/Geregistreerde Gebruiker/Eigenaar enkel en alleen gebeurt via KEYBELGE® om veiligheidsredenen en om Uw veiligheid zo optimaal mogelijk te garanderen.  

9.2 Hoewel KEYBELGE® en partners U vragen om geschillen te melden, beloven KEYBELGE® en partners niet dat zij een geschil kunnen oplossen of genoodzaakt zijn dit proberen te doen.  In het geval KEYBELGE® of een partnerbedrijf een onderzoek instelt of actie onderneemt om geschillen op te lossen, is er geen garantie of belofte dat KEYBELGE® of onze partners in staat zullen zijn om een acceptabele oplossing te vinden.  KEYBELGE® en onze partners behouden zich het recht voor om eventuele inspanningen om geschillen op te lossen op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen, en kunnen dit doen zonder enige aansprakelijkheid jegens U.  

 1. Verloren en beschadigde KEYBELGE® sleutelhanger(s) en/of label(s) en/of sticker(s)

In het geval dat U Uw KEYBELGE®-sleutelhanger en/of -label en/of -sticker verliest of beschadigt raakt alvorens deze geregistreerd te hebben op onze Website www.keybelge.be kan KEYBELGE® hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden. Beschadigde sleutelhanger(s) en/of label(s) en/of sticker(s) kunnen en zullen niet hersteld worden. Dit omwille van de kostprijs en de stabiliteit van het product.  

 1. Wijziging van Uw e-mailadres en/of telefoonnummer/ gsm-nummer/ gegevens

Breng KEYBELGE® onverwijld op de hoogte als Uw e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer of adres of eventueel ander noodzakelijke gegevens verandert. KEYBELGE® zal Uw e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, adres, gegevens gebruiken om contact met U op te nemen in het geval dat Uw sleutel(s)/voorwerp(en) verloren is gegaan en teruggevonden werd door een Vinder die dit meldt.  Als Uw e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, adres onjuist zijn, is het mogelijk dat KEYBELGE® geen contact met U kan opnemen.  Om Uw e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, adres bij te werken, logt U in op Uw account op de Website van KEYBELGE® en werkt U Uw gegevens bij. 

 1. Aansprakelijkheid KEYBELGE® en Partners

12.1 KEYBELGE® EN PARTNERBEDRIJVEN LEVEREN DE DIENSTEN EN DE WEBSITE “AS IS” EN “AS AVAILABLE” ZONDER ENIGE GARANTIE, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR.  KEYBELGE® WIJST UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, WAARONDER, ZONDER ENIGE BEPERKING, GARANTIES MET BETREKKING TOT EIGENDOM, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK, VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. 

12.2 KEYBELGE® & zijn partners aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor: 

(a) eventuele fouten of omissies op de Website; 

(b) eventuele storingen, vertragingen of onderbrekingen van de Diensten of de Website; of 

(c) enig verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van de Diensten of de Website. 

12.3 KEYBELGE® en partners behouden zich het recht voor om de Website en de Diensten naar eigen goeddunken aan te bieden, met dien verstande dat KEYBELGE® of onze partners commercieel redelijke inspanningen zullen verrichten om stopzetting of onderbreking van de Website of de Diensten gedurende de looptijd van een inschrijving op de Diensten te voorkomen, behalve indien vereist door de wet of indien redelijkerwijs noodzakelijk geacht door KEYBELGE® naar eigen goeddunken om aansprakelijkheid of schade te beperken. 

12.4 In geen geval zal KEYBELGE® of onze partners, of hun aandeelhouders, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, gelieerde ondernemingen (gezamenlijk of hoofdelijk) aansprakelijk zijn jegens U of enige derde partij voor verlies van gebruik of enige bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden, de Website of de Diensten of enige tekortkoming of vertraging in de levering van een product of dienst, op basis van enige theorie van aansprakelijkheid, en al dan niet geadviseerd over de mogelijkheid van schade. 

12.5 Een inschrijving op de services betekent niet dat Uw sleutel(s)/voorwerp(en) niet verloren zullen gaan of gestolen zullen worden of dat, indien zij verloren gaan of gestolen worden, zij aan U zullen worden terugbezorgd. In het geval dat Uw sleutel(s)/voorwerp(en) niet aan U wordt geretourneerd, heeft U geen recht op terugbetaling of enige vergoeding of compensatie. 

12.6 KEYBELGE® noch enig partnerbedrijf zijn verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het gedrag van haar gebruikers. KEYBELGE® noch haar partners zijn aansprakelijk in het geval dat een gebruiker U lastigvalt, beledigt of op een onwettige of onaangename manier jegens U handelt. Ongeacht of U de richtlijnen hierin heeft opgevolgd of niet. KEYBELGE® doet al wat mogelijk is om contact tussen Geregistreerde Gebruiker/Eigenaar en Vinder tegen te gaan. Tenzij beide partijen hier zelf uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord mee gaan. 

12.7 Bepaalde jurisdicties staan bepaalde beperkingen van aansprakelijkheid of schadevergoeding niet toe, waardoor sommige beperkingen in deze Algemene Voorwaarden mogelijk niet op U van toepassing zijn.  In het bijzonder willen KEYBELGE® noch onze partners aansprakelijkheid uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of fraude of frauduleuze voorstelling van zaken vanuit de kant KEYBELGE® of onze partners. KEYBELGE® en haar partners streven er echter wel naar om haar aansprakelijkheid, en die van haar eigenaren, functionarissen, werknemers en gelieerde ondernemingen, op andere wijze te beperken, voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. 

12.8 Indien een toepasselijke autoriteit oordeelt dat een deel van deze Algemene Voorwaarden niet afdwingbaar is, dan zal de aansprakelijkheid worden beperkt voor zover maximaal is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. 

12.9 Ondanks KEYBELGE® dit zal trachten te vermijden kan het zijn dat U kunt gebruik maken van of toegang krijgen tot Diensten, promoties en Websites van derden via links die op de Website worden weergegeven. KEYBELGE® en partners zijn niet verantwoordelijk voor dergelijke Websites of Diensten van derden (inclusief betaaldiensten) en U gebruikt deze op eigen risico.  U stemt er tevens mee in gebonden te zijn aan de Voorwaarden van dergelijke derden met betrekking tot hun Diensten, promoties en Websites en erkent hierbij dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de levering van Diensten, nauwkeurigheid van promoties of inhoud van Websites die toebehoren aan of beheerd worden door derden. 

 1. Uw Houding

13.1 Bij het gebruik van de Website en/of de Diensten, voor zover van toepassing, gaat U ermee akkoord en verbindt U zich ertoe om: 

(1) Uw gebruikersnaam en wachtwoord vertrouwelijk/geheim te houden, Uw wachtwoord niet aan andere personen bekend te maken en andere personen niet toe te staan om met Uw gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op de Website van KEYBELGE®; 

(2) deze Algemene Voorwaarden te allen tijde na te leven 

(3) de Website, de dienst of enige apparatuur of software van KEYBELGE®, onze partners en haar dienstverleners niet te gebruiken of proberen te gebruiken voor het verzenden van ongevraagde of ongeoorloofde berichten, foto’s, afbeeldingen, teksten, citaten, …; 

(4) alle toepasselijke wetgeving te allen tijde na te leven in verband met Uw gebruik van de Website en de Diensten;  

(5) te allen tijde op een beleefde en hoffelijke manier met andere gebruikers om te gaan. 

13.2 U stemt er verder mee in om: 

(1) de servers of netwerken verbonden met de Website of gebruikt om de Diensten te verlenen niet te verstoren of procedures, beleidsregels of voorschriften van netwerken verbonden met de Website of gebruikt om de Diensten te verlenen te schenden, met inbegrip van maar niet beperkt tot deze Voorwaarden; 

(2) obsceen of pornografisch materiaal of materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere computercode, bestanden of programma’s bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur in verband met de Website of de Diensten of gebruikers daarvan te onderbreken, te vernietigen, te stelen, te controleren of te beperken, te uploaden, te posten, te e-mailen of anderszins te verzenden of op enige andere wijze fraude of oneerlijke praktijken toe te passen.  

(3) te proberen reverse-engineering toe te passen of de Website of de Diensten aan derden te verkopen, te exporteren, in licentie te geven, te wijzigen, te kopiëren, te distribueren of door te geven, te stelen, of de correcte werking van de Website of de Diensten in gevaar te brengen, of anderszins te proberen de broncode af te leiden van de software, met inbegrip van de tools, methoden, processen en infrastructuur, die de Website of de Diensten mogelijk maakt of eraan ten grondslag ligt; 

(4) toegang proberen te verkrijgen tot beveiligde gedeelten van de Website of de Diensten waartoe U geen toegangsrechten bezit 

(5) U uit te geven voor een andere persoon of in naam van een andere persoon terwijl U de Website of de Diensten gebruikt 

(6) Uzelf op een vulgaire, beledigende, intimiderende of aanstootgevende manier te gedragen tijdens het gebruik van de Website of de Diensten 

(7) de software verbonden aan de Website of de Diensten door te verkopen of te exporteren 

(8) de Website of de Diensten of enige hardware of software gebruikt om de Website of de Diensten aan te bieden, te gebruiken om ongevraagde reclame of spam te genereren;  

(9) een automatisch of handmatig proces te gebruiken om informatie van de Website of de Diensten te doorzoeken of te oogsten, of om op enigerlei wijze te interfereren met de goede werking van de Website of de Diensten. 

 1. Onze rechten en plichten

Bij het verlenen van toegang tot de Website en het verlenen van de Diensten behouden KEYBELGE® en onze partners zich de volgende rechten voor, en bij het betreden, doorbladeren of anderszins gebruiken van de Website en/of de Diensten verleent U KEYBELGE® en onze partners deze rechten en stemt U ermee in dat KEYBELGE® en alle partnerbedrijven de volgende rechten hebben: 

(1) het recht om U de toegang tot de Website en/of de Diensten te weigeren of in te trekken en Uw inschrijving/registratie te annuleren in overeenstemming met toepasselijke wetgeving op elk gewenst moment, met of zonder kennisgeving, indien onze partnerbedrijven of KEYBELGE® onder enige en absolute discretie vaststelt dat U enige van deze Voorwaarden schendt of overtreed of enige illegale handeling(en) tracht uit te voeren met, via of in verband met Uw gebruik van de Website of de Diensten; 

(2) het recht om Uw inschrijving/registratie op te schorten, aan te passen of uit te schakelen zonder U daarvan op de hoogte te stellen of zonder opgave van reden, met dien verstande dat wanneer onze partners of KEYBELGE® Uw inschrijving/registratie uitschakelen, anders dan omdat U naar het uitsluitend en absolute oordeel van onze partners of KEYBELGE® enige wet of één van deze Algemene Voorwaarden heeft overtreden of geschonden, KEYBELGE® en/of onze partnerbedrijven het uitstaande pro rata saldo van Uw aankoop, inschrijving, registratie of administratieve kosten  op de Website en/of de Diensten zullen terugbetalen; 

(3) het recht om de Diensten, de Website, prijzen van inschrijving/registratie en/of administratieve kosten, factureringsmethoden of deze Algemene Voorwaarden aan te passen of bij te werken wanneer KEYBELGE® van oordeel is dat dit zich opdringt; 

(4) het recht om U of een ander persoon aan te geven bij de politie of een andere gerechtelijke instantie indien KEYBELGE® of onze partnerbedrijven naar eigen en absoluut oordeel van mening zijn dat Uw gedrag, of dat van een ander persoon, bij het gebruik van de Website, de Diensten of anderszins onwettig is of kan zijn. 

 

 1. Intellectueel Eigendom

15.1 KEYBELGE®, alle partnerbedrijven en/of haar leveranciers en licentiegever(s) zijn de eigenaren van de Website en de technologie, van ieder voor zijn deel in beheer of eigendom, die wordt gebruikt om de Diensten aan te bieden, en alle gerelateerde intellectuele eigendommen, waaronder alle software, domeinen en content die via de Website beschikbaar wordt gesteld. 

15.2 Het merk KEYBELGE®, inclusief alle geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken en dienstmerken die door KEYBELGE® worden gebruikt, en de Website en Diensten worden beschermd door Europese en internationale auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Zonder enige beperking betekent dit dat U de Website, of enig deel daarvan, of enig materiaal dat via de Website wordt aangeboden niet mag verkopen, exporteren, in licentie geven, wijzigen, kopiëren, distribueren of verzenden, noch gebruik mag maken van enig handelsmerk of dienstmerk van KEYBELGE®, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KEYBELGE®. KEYBELGE® is een internationaal Geregistreerd merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). 

15.3 Niettegenstaande het voorgaande, mag U links naar de Website communiceren en informatie met betrekking tot Uw gebruik van de Diensten communiceren of anderszins tweeten of delen via sociale media, tenzij en totdat KEYBELGE® of onze partners U verzoeken hiermee te stoppen. 

15.4 Elk ongeoorloofd gebruik van de Website en/of de Diensten zal resulteren in de onmiddellijke en automatische beëindiging van elke toestemming tot gebruik van of link naar de Website of de Diensten of het gebruik van enig intellectueel eigendom van KEYBELGE® of haar licentiegevers op welke wijze dan ook.  KEYBELGE® en onze partnermerken behouden zich het recht voor om de beperkte licentie zonder kennisgeving op enig moment te beëindigen na ongeoorloofd gebruik door U van de Website of Diensten. 

15.5 KEYBELGE®, onze partnerbedrijven en de afbeeldingen, logo’s, iconen en servicenamen met betrekking tot de Website en Diensten zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken of handelsimago en/of productimago van KEYBELGE® en onze partnerbedrijven. Deze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KEYBELGE® of de betreffende partners. 

15.6 Alle overige handelsmerken die geen eigendom zijn van KEYBELGE® of partnerbedrijven en die in verband met de Website voorkomen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die al dan niet gelieerd zijn aan, verbonden zijn met of gesponsord worden door KEYBELGE® of onze partners. 

 1. Beveiliging

16.1 Hoewel KEYBELGE® en al onze partnerbedrijven commercieel grondige inspanningen hebben verricht om grondige technische en organisatorische maatregelen te implementeren om Uw persoonlijke informatie te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik, kunnen KEYBELGE® en onze partners niet garanderen dat ongeautoriseerde derden nooit in staat zullen zijn om deze maatregelen te omzeilen. U erkent dat U Uw persoonsgegevens op eigen risico verstrekt en dat U met KEYBELGE® en alle partnerbedrijven zult samenwerken in het geval van een inbreuk op dergelijke maatregelen. 

 1. Elektronische communicatie

Door de Website te downloaden en/of te gebruiken en/of U in te schrijven/registreren voor de Diensten, stemt U in met het ontvangen van elektronische communicatie en mededelingen van KEYBELGE® en/of onze partnerbedrijven U stemt ermee in dat elke kennisgeving, overeenkomst, openbaarmaking of andere communicatie die wij elektronisch naar U verzenden voldoet aan alle wettelijke communicatievereisten, waaronder de eis dat dergelijke communicatie schriftelijk dient te geschieden. 

 1. Privacy

18.1 U verstrekt ons informatie wanneer U gebruik maakt van de Website en de Diensten. KEYBELGE® en onze zakenpartners streven ernaar om enkel de minimale informatie te verzamelen die KEYBELGE® of onze partners nodig hebben om de Diensten te leveren en om effectief en efficiënt te communiceren met haar Geregistreerde Gebruikers/Eigenaars, Vinders, bezoekers van de Website. 

18.2 Naast de informatie die KEYBELGE® en onze partnerbedrijven verzamelen wanneer U zich inschrijft/registreert voor de Diensten, verzamelen KEYBELGE® en onze partners ook informatie met betrekking tot Uw gebruik, Uw activiteiten en Uw gebruik van de Website en/of de Diensten, dit louter voor intern gebruik. 

18.3 Alle informatie die U verstrekt of die KEYBELGE® of onze partnermerken verzamelt wanneer U gebruik maakt van de Website of  anderszins met betrekking tot Uw gebruik van de Diensten is onderworpen aan de Privacy Policy van KEYBELGE®. 

18.4 KEYBELGE® is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar.  Door toegang te verkrijgen tot de Diensten, garandeert en verklaart U dat U meerderjarig bent en wettelijk bevoegd en in staat bent om akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Het staat U vrij om als meerderjarige onze producten onder Uw naam aan minderjarigen toe te vertrouwen en te laten gebruiken. U als meerderjarige en burgerlijk verantwoordelijke voor de minderjarige die zich dient in te schrijven/registreren blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de Website en/of Diensten van KEYBELGE®. 

 1. Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om KEYBELGE®, onze partnermerken en hun gerelateerde bedrijven, en elk van hun respectievelijke aandeelhouders, directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, merchandiser(s) en handelaar partners schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen elke claim of aanklacht van derden, inclusief redelijke advocaatkosten en gerechtskosten, direct of indirect voortvloeiend uit Uw schending van deze Voorwaarden en/of Uw overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.  Voor zover deze Paragraaf 19 op enige wijze in strijd is met enige andere bepaling van deze Voorwaarden, zullen deze Paragraaf 19 en dergelijke andere bepaling(en) gezamenlijk worden geïnterpreteerd om KEYBELGE® en onze partners de maximale bescherming te bieden die onder de toepasselijke wetgeving is toegestaan. 

 1. Geschillen

20.1 U stemt ermee in dat deze Algemene Voorwaarden en elke claim, geschil of controverse voortvloeiend uit in verband met deze Algemene Voorwaarden of hun onderwerp of totstandkoming, inclusief niet-contractuele geschillen of claims, de Website, de Diensten, de reclame van KEYBELGE® of onze partners of elke gerelateerde transactie tussen U en alle KEYBELGE® business partners worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België onder de rechtbank van Dendermonde 

20.2  Eventuele of toevallige mondelinge overeenkomsten met KEYBELGE®  hebben geen enkele rechtskracht.
20.3    Indien KEYBELGE® één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet onmiddellijk afdwingt, betekent dit niet automatisch dat je hieruit kan afleiden dat er afstand van recht wordt gedaan.
20.4    Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
20.5    De Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten afgesloten tussen de partijen vormen de gehele overeenkomst tussen KEYBELGE® en U. Zij vervangen niet automatisch alle eerdere overeenkomsten. De Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten die volgen uit alle aankopen en Diensten van KEYBELGE® en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht.
20.6    KEYBELGE® kan de Algemene Voorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. KEYBELGE® zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat U na de wijziging opnieuw van de Website en/of de Diensten van KEYBELGE® gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.
20.7    KEYBELGE® is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en plichten uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de Website en/of Diensten van KEYBELGE® over te dragen aan één van haar partner(s). Gebruikers zullen hierover  binnen redelijke termijn van worden geïnformeerd.
20.8    In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Algemene Voorwaarden, zal enkel de rechtbank te Dendermonde bevoegd zijn. Tevens kunt U Uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting). Dit platform kan u bereiken via volgende link: ec.europa.eu/consumers/odr  . Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat KEYBELGE® zich op de bevoegdheid van de rechtbank te Dendermonde beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
20.9    Voor vragen over het gebruik en de werking van de Website en onze Diensten, kunnen Gebruikers KEYBELGE® via het contactformulier of per e-mail via info@keybelge.be contacteren. 

20.10 Elk geschil, controverse of claim voortvloeiend uit of in verband met deze Algemene Voorwaarden, of de schending daarvan, zal definitief worden beslecht door de rechtbank van Dendermonde en/of door arbitrage, uitsluitend beheerd door het Grondwettelijk Hof van België. 

De arbitrageprocedure wordt in het Nederlands gevoerd.  Elke uitspraak van het Grondwettelijk Hof van België is definitief en bindend voor de partijen bij de arbitrage, en het vonnis daarover kan worden uitgesproken in elke rechtbank met competente jurisdictie, en bij elke rechtbank met competente jurisdictie kan een verzoek worden ingediend voor een voorlopige voorziening of andere voorziening ten behoeve van een dergelijke arbitrage en voor gerechtelijke erkenning van de uitspraak en een bevel tot tenuitvoerlegging.  De partijen doen hierbij afstand van elk recht om in beroep te gaan tegen een arbitrale uitspraak, voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. 

De partijen doen voorts, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, afstand van enig recht dat zij zouden kunnen hebben krachtens enige wet die van toepassing is op deze overeenkomst of enige partij bij deze overeenkomst om zich te verzetten tegen arbitrage krachtens deze overeenkomst op grond van het feit dat een dergelijke overeenkomst niet werd aangegaan nadat een geschil was ontstaan.    De partijen komen verder overeen dat arbitrage volgens deze paragraaf de exclusieve methode zal zijn voor het oplossen van de geschillen die hieronder vallen, en geen enkele partij bij deze Algemene Voorwaarden zal een actie of procedure starten bij een rechtbank met betrekking tot een dergelijk geschil, behalve wanneer:  

 1. om deze paragraaf af te dwingen;  
 1. om voorlopige gerechtelijke bijstand te verkrijgen als hulp bij arbitrage volgens deze paragraaf;  
 1. om een voorlopige voorziening te verkrijgen (permanent of tijdelijk) als hulp bij een van de bepalingen van deze overeenkomst;  
 1. om een arbitraal vonnis af te dwingen dat is gemaakt in overeenstemming met deze paragraaf.  Behalve indien vereist door de wet, mag noch een partij, noch een arbiter het bestaan, de inhoud of de resultaten van een arbitrage in het kader van deze overeenkomst bekendmaken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen. 
 1. Beëindiging

21.1 KEYBELGE® of onze partnerbedrijven mogen de beschikbaarheid van de Website en/of de Diensten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen of stopzetten. 

21.2 KEYBELGE® behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen in het geval U één van de hierin genoemde Algemene Voorwaarden schendt, onverminderd onze opgebouwde rechten jegens U, of U enige wet overtreedt in verband met Uw gebruik van de Website of de Diensten. In het geval van een beëindiging zult U het gebruik van de Website onmiddellijk staken en zal Uw inschrijving/registratie op de Diensten onmiddellijk worden beëindigd.  In dergelijke omstandigheden hebt U geen recht op enige terugbetaling, compensatie of vergoeding. 

 1. Algemeen 

22.1 Deze Algemene Voorwaarden worden overeengekomen tussen U, KEYBELGE® en onze partnermerken. Niemand kan rechten ontlenen aan of verband houden met deze Voorwaarden, ook niet op grond van de overeenkomst(en) of contracten afgesloten met derde partijen, of door enige soortgelijke wet- of regelgeving in enige toepasselijke jurisdictie, voor zover maximaal toegestaan door enige toepasselijke wet. 

22.2 Indien een arbiter, arbitragepanel, tribunaal of rechtbank of bevoegde autoriteit beslist dat een voorwaarde van deze Voorwaarden in enige mate ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, zal die voorwaarde, uitsluitend in die mate, worden gescheiden van de overige Voorwaarden, die geldig zullen blijven in de ruimste mate toegestaan door de wet.  Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemmen de partijen ermee in dat de arbiter, het arbitragepanel, de rechtbank of het gerechtshof een dergelijke afgesplitste bepaling kan herzien om te voldoen aan de intentie van de partijen onder deze overeenkomst en deze herziene bepaling kan afdwingen. 

22.3 KEYBELGE® en alle partnermerken behouden zich het recht voor om: 

(1) het retentierecht toe te passen volgens de wetgeving: WET VAN 11 JULI 2013 BURGERLIJK WETBOEK 

(2) rente in rekening te brengen over te late betalingen tegen een percentage van 8% per jaar boven de basisrente van de Nationale Bank van België, of de maximale rente toegestaan door de toepasselijke wetgeving, afhankelijk van welke lager is.  De rente zal dagelijks worden opgebouwd vanaf de vervaldatum tot de datum van daadwerkelijke betaling van het achterstallige bedrag, ongeacht of dit voor of na de uitspraak is. 

22.4 Titels dienen uitsluitend ter referentie en definiëren, beperken, construeren of beschrijven op geen enkele wijze de omvang of reikwijdte van een dergelijke sectie. 

22.5 Ons verzuim om een bepaling van deze Algemene Voorwaarden af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van die of een andere bepaling(en) en ontslaat U niet van de verplichting om aan die bepaling(en) te voldoen. 

22.6 Het is U niet toegestaan om zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming alle of enige van Uw rechten onder deze Algemene Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen, te bezwaren, uit te besteden of op enige andere wijze daarmee om te gaan voor andere doeleinden dan deze die opgenomen zijn in deze Algemene Voorwaarden en op de Website van KEYBELGE®.  

22.7 Deze Algemene Voorwaarden bevatten de volledige afspraak en overeenkomst tussen u, KEYBELGE® onze partnerbedrijven en met betrekking tot het onderwerp hiervan. 

 

KEYBELGE® en partners en medewerkers hanteren een nultolerantie beleid ten aanzien van beledigend of onethisch gedrag. KEYBELGE® en medewerkers behouden zich het recht om elke dienst te annuleren in het geval KEYBELGE® of medewerkers, naar eigen goeddunken, bepalen dat de Diensten worden misbruikt of dat een Geregistreerde Gebruiker/Eigenaar of Vinder onaanvaardbaar gedrag gebruikt. Onaanvaardbaar gedrag is niet gedefinieerd maar beoogt het normale gebruikelijke gedrag dat maatschappelijk aanvaard wordt.